Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Juglas Mūzikas skola (turpmāk – JMS). Adrese Murjāņu iela 44, Rīga, LV-1064; tālrunis: 67531146, e-pasts: [email protected].

Datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas pašvaldībā Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, par datu glabāšanas termiņiem un par datu aizsardzību. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi norādīta Rīgas valspilsētas pašvaldības iekšējos normatīvajos noteikumos.

2.2. JMS, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

2.3. JMS nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Personas datu kategorijas

JMS datu subjektu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā. Personas dati var tikt ievākti no paša datu subjekta vai no datu bāzēm un reģistriem (piemēram, VIIS – Valsts Izglītības informācijas sistēma, KADRI), vai trešajām pusēm, piemēram, pasākuma dalībnieka izglītības iestāde.

Personas datu kategorijas, kuras JMS lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

1)     identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;  
2)     kontaktinformācija - piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3)     profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta;
4)     dati par izglītību un prasmēm – piemēram, mācību iestāde, iegūtā izglītība, specialitāte, iegūtie sertifikāti.
5)     dati par darba pieredzi – piemēram, CV un motivācijas vēstulēs iekļautie dati
6)     dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, ziņas par darba līgumu, dati par darba nespējas lapām un atvaļinājumiem, dati par aprēķināto un izmaksāto darba samaksu; dati par darbinieka novērtēšanu;      
7)     sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecumu
8)     īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību, invaliditāti
9)     finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;
10)  fotoattēli, video un audio ieraksti, kas uzņemti JMS rīkotajos pasākumos;
11)  video ieraksti drošības novērošanai un prettiesisku nodarījumu novēršanai JMS teritorijā un telpās.       

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Saistībā ar no valsts un pašvaldības līdzekļiem finansēto izglītības programmu īstenošanu JMS veic šādas funkcijas, kas var ietvert personas datu apstrādi: 

1)     finansējuma saņemšana un mācību programmu īstenošana;
2)     projektu un programmu ietvaros paredzēto mācību, nometnes, koncertu, festivālu un citu pasākumu koordinēšana un īstenošana;
3)     datu apstrādes (ievākšanas, uzkrāšanas un apkopošanas) nodrošināšana; 
4)     informācijas un publicitātes pasākumu veikšana;

Īstenojot iepriekš minētās funkcijas, JMS veic personas datu apstrādi šādos nolūkos:

1)     sadarbības ar valsts un pašvaldības iestādēm;
2)     līgumu ar pedagogiem, tehniskiem darbiniekiem noslēgšana un izpilde;
3)     līgumu par mācību pakalpojumu un instrumentu nomu ar vecākiem noslēgšana un izpilde;
4)     mācību stundu sarakstu izstāde un citi ar mācību procesu saistītu dokumentu izstrāde;
5)     izglītojamo reģistrācija un datu ievade sistēmās (VIIS, IPUM, e-klase);
6)     mācību maksas un mūzikas instrumentu nomas rēķinu sagatavošana; 
7)     finansējuma izmaksu kontrole, attiecināmo izmaksu pārbaude; informācijas apkopošana;
8)     izglītības dokumentu izsniegšana.

4.2. JMS veic personas datu apstrādi arī šādos nolūkos:

1)     JMS iekšējo dokumentu aprites nodrošināšana;
2)     informācijas pieprasīšana no sodu reģistra par JMS darbiniekiem;
3)     JMS tīmekļa vietnes uzturēšana un darbības uzlabošana;
4)     JMS likumīgo interešu aizstāvēšana un prasījuma tiesību īstenošana; 
5)     JMS izglītojamo, vecāku apzināšana, informēšana par jaunumiem, aptauju veikšana;
6)     Juglas apkaimes iedzīvotāju informēšana;
7)     JMS līgumu partneru  - pretendentu VID nodokļu parādu pārbaude, kuriem iepirkumā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

JMS nodrošina, ka personas datu apstrādei vienmēr ir tiesisks pamats un tiek ievēroti Rīgas valstspilsētas pašvaldības 05.07.2023. Iekšējie noteikumi Nr. RD-23-40-nti “Personas datu aizsardzības noteikumi”. Šāds  tiesisks pamats var būt:

1)     pasākumu veikšana pirms līguma ar datu subjektu noslēgšanas (piemēram, nepieciešamo datu ievākšana);
2)     līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (datu ietveršana līgumā, pušu sarakste, līguma izpildes dokumenti);
3)     JMS juridiska pienākuma izpilde (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde, piemēram, valsts likuma, Rīgas valstpilsētas pašvaldības normatīvo aktu prasību izpilde u.c. ).     
4)     JMS leģitīmās intereses (personāla atlase, aptauju veikšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, savu tiesisko interešu aizsardzība);
5)     datu subjekta piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos (slēdzot līgumu ar vecākiem, darbiniekiem). 

6. Personas datu saņēmēji

6.1. JMS var nodot personas datus datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu apstrādes piekrišanu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats.

6.2. Nododot personas datus datu apstrādātājiem (piemēram, citai izglītības iestādei), JMS veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar JMS norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Regulai, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

6.3. Personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem, piemēram:

1)     Kultūras ministrijai, tās iestādei – Latvijas Nacionālajam kultūras centram;
2)     Izglītības ministrijai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam;
3)     Valsts un pašvaldības kontrolējošo iestāžu auditoriem un revidentiem;
4)     JMS sadarbības partneriem, kas iesaistās JMS funkciju izpildē (piemēram, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, Finanšu departamentam) un citiem sadarbības partneriem;
5)     tiesībsargājošām iestādēm;
6)     mācību procesa pārvaldībā iesaistītajām personām.

6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

6.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

7. Glabāšanas periods

7.1. JMS apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods noteikts normatīvajos aktos. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties. Saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 16.02.2024. iekšējo noteikumu “Videonovērošanas pārvaldības kārtība” Nr.RD-24-14-nti 26.punktu videonovērošanas ieraksta glabāšanas termiņš ir ne vairāk kā 30 dienas.

8. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie JMS personīgi ar iesniegumu vai atsūtīt ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu elektroniski: 

1)     saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un ja tiek, tad piekļūt tiem;
2)     piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
3)     pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
4)     prasīt savu personas datu dzēšanu;
5)     prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;

Datu Subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

JMS ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju JMS tīmekļa vietnē.